મેનેજમેન્ટ ક્વોટા / વેકન્ટ કવોટા પ્રવેશ

✤ VQ / MQ / NRI / NRI Sponsored Quota ✤


Sr. No. Department Admitted Seats Available
TWFS ACPC (MBA) VQ (MBA)
1 Management 0 3 64

Kindly apply now for online application   Apply Now
Last Date to Apply 19th December, 2020.

Application form along with self attested below mentioned documents:

  1.   Copy of 12th standard Mark-sheet (As applicable)
  2.   Copy of All Mark-sheets of graduation
  3.   Leaving certificate/Transfer certificate/Migration certificate
  4.   Caste certificate/income certificate/Non creamy layer certificate/other relevant certificate (whichever applicable)
  5.   ACPC Registration proof (if applicable)
  6.   CMAT-2020 score card/Other entrance examination mark-sheet copy

એમ.બી.એ. માં રાજય સરકારશ્રીની પ્રવેશ (ACPC) ના નિયમોનુસાર રપ% બેઠકો મેનેજમેન્ટ કવોટા (VQ/MQ/NRI/NRI Sponsored)

સંસ્થાએ ભરવાની થાય છે. સંસ્થા ખાતે આ બેઠકોમાં પ્રવેશ માટે પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા નિયત કરેલ લાયકાત ધરાવતા પ્રવેશ ઇચ્છુક ઉમેદવારોએ

કોલેજનો સમય સવારે ૦૮-૩૦ થી ૦૧-૩૦ સુધીમાં સંપર્ક કરો.

પ્રવેશ અંગે વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો

ડૉ. સંજય અગલ - 98 98 96 8008